Consulta pública per fer aportacions i propostes l'Ordenança Municipal Reguladora de la prestació patrimonial del Castell.

La Regidoria de Projectes Transversals ha obert una consulta pública per tal que la ciutadania pugui fer aportacions i propostes a l’Ordenança Municipal Reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributària del servei públic municipal del centre d’interpretació de la pirateria al mediterrani i de la historia de Castelldefels dels conjunt patrimonial del castell de Castelldefels per incloure els preus de les entrades i de les diferents opcions de visites i de llogues de les sales i dels jardins.

Amb data 2 d’octubre de 2016 va entrar en vigor la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC) que en el seu article 133 regula la participació de la ciutadania, les persones i les organitzacions afectades en el procediment d’elaboració de les normes amb rang de llei i reglaments i disposa que amb caràcter previ a l’elaboració de la norma, se substanciarà una consulta pública a través d'aquest portal web, en la que se sol·licitarà l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

Funcionament de la consulta pública
Els suggeriments o observacions que es vulguin aportar al respecte s'hauran d'enviar en el termini de quinze dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la publicació de l'aprovació de la consulta prèvia a l'elaboració o modificació d'una ordenança o reglament.

Caldrà que les propostes es facin arribar a l'Ajuntament de Castelldefels a través del Registre General d'Entrada de documents per tal que quedin correctament identificades i amb garanties que s'han presentat dins dels terminis establerts.

Documents Relacionats

Títol Tipus arxiu
Informe Consulta Pública del Castell pdf
Ordenança pdf